Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tôn giáo, Chính Trị >> TAM TẠNG SA MÔN PHẬT ĐÀ BA LY

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 5650 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

TAM TẠNG SA MÔN PHẬT ĐÀ BA LY
Khuyết Danh

KINH TRƯỜNG THỌ III

Giữa lúc bấy giờ , thiên ma Ba Tuần , có Tha tâm thông , ở trong cung ma , biết Phật nói Kinh Trường Thọ Diệt Tội , và Đà - la - ni , cứu hộ trẻ thơ , thì lòng tức giận , phát tiếng dữ dội , lo buồn chẳng vui.Ma vương có ba con gái tuyệt đẹp , ra thưa cha rằng:
-Chẳng hay vua cha, cớ gì buồn rầu?
Ma vương liền đáp :
-Sa môn Cù-Đàm , ở thành Vương Xá , trong núi Linh-thứu , đang vì vô lượng , vô biên chúng sanh ,nói Kinh Trường Thọ , lan rộng cho khắp tất cả chúng sanh , được vui sống lâu , xâm cảnh giới ta , ta khởi ác tâm , nay muốn đem các quyến thuộc binh ma,đến nơi dẹp trừ.Giả sử chẳng thể ngăn cản Cù- Đàm , thì oai lực ta , có thể cản ngăn , bịt tai tất cả , chư Thiên đại chúng , chẳng để cho họ nghe Phật nói Kinh Trường Thọ Diệt Tội.
Khi ấy , ba người con gái , con của Ba Tuần , dùng kệ can cha:
Ba con của thiên ma Ba Tuần,
Cúi đầu trước mặt , thưa với cha,
Sa môn Cù -đàm , thầy trời người,
Chẳng phải sức ma hay ngăn cản ,
Ngày trước , dưới gốc cây Bồ - đề ,
Khi Ngài mới ngồi tòa kiết tường,
Ba đứa chúng con rất xinh đẹp,
Đệ nhứt trong các hàng thiên nữ ,
Trăm cách cử chỉ gợi dục tình,
Bồ -tát đều không ý đắm nhiễm ,
Xem ba chúng con như mụ già ,
Nay thành bực thầy Vô thượng giác ,
Vua cha giương cung toan hù dọa,
Gậy gộc , binh khí bủa hư không ,
Bồ -tát xem như trò trẻ nít ,
Không một chút tâm sợ thoái lui,
Ngày thành đạo làm vua pháp,
Cúi xin vua cha dứt ác tâm.
Lúc ấy, thiên ma Ba Tuần , nghe con nói kệ , liền đem quyến thuộc , lén bàn nhau rằng:"Ta với các ngươi đồng đến chỗ Phật , dùng phương tiện khéo , giả vờ thua cuộc , chịu quy hàng Phật , để Phật tin dùng.Nếu được tin rồi , sẽ làm mọi cách ma sự , chướng ngại Kinh này ".
Ngay đó thiên ma, cùng với quyến thuộc , đồng đến chỗ Phật , quanh Phật bảy vòng , rồi bạch lên rằng:
-Kính bạch Thế Tôn ! Thế Tôn nói pháp , không mỏi mệt chăng?Nay con lãnh đạo , các quyến thuộc ma , đến đây nghe Kinh Trường Thọ Diệt Tội, làm đệ tử Phật , cúi mong Thế Tôn , chớ trái nguyện con. 
Bấy giờ , Đức Phật quở trách Ma vương :
-Ngươi ở cung ma , tâm sanh  giận tức ,dầu được đến đây , cũng chỉ giả vờ , rút lui quy hàng. Trong giáo pháp Ta  , chẳng chấp nhận sự lừa dối của ngươi.
Thiên ma Ba Tuần , lấy làm xấu hổ , gương mặt thất sắc , rồi bạch Thế Tôn ! Con tính kế ngu làm điều dối trá , xin Đức Thế Tôn , với lòng đại bi , tha thứ tội lỗi.Nay con được nghe , Kinh chú Trường Thọ Bảo Vệ Trẻ Thơ , con xin phát nguyện :
Nếu đời sau này , người nào thọ trì , Kinh Trường Thọ đây ,biên chép đọc tụng , bất cứ chỗ nào , con cũng ủng hộ , không để ác quỷ , rình tìm tiện lợi. Dầu ở địa ngục , nếu tội nhân nào , trong khoảng giây lát , nhớ nghĩ Kinh này , con sẽ sử dụng , thần lực vĩ đại , lấy nước biển lớn tưới xuống tội nhân , khiến địa ngục lớn , biến thành ao sen.
Bấy giờ , lại có La-sát , ăn thịt con nít v.v..làm bậc thủ lãnh , cùng các quyến thuộc , đồng loại với mình , từ trên không xuống , đi quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng , rồi bạch lên rằng:
-Kính bạch Thế Tôn !Con từ vô lượng kiếp trở lại đây , chịu thân La-sát , quyến thuộc của con , nhiều như hằng sa , người nào cũng bị, đói khát ép ngặt , chỉ ăn thai non , trong bốn đại châu , và ăn máu thịt con nít mới sanh.Quyến thuộc chúng con , rình chúng sanh, vợ chồng giao hợp, rồi ăn tinh họ , khiến không thọ thai. Hoặc trong bao thai , con cũng theo vào , làm cho sẩy thai , rồi ăn tinh huyết. Mới sanh bảy ngày , chúng con chuyên rình , tìm dịp tiện lợi , dứt mạng căn chúng, cả đến trẻ con, mười tuổi cũng vậy.Quyến thuộc chúng con , biến làm những thứ , vi trùng độc hại , vào trong thai nhi , ăn tinh huyết trong tạng phủ đứa bé , khiến cho hài nhi ọc sữa , tiêu chảy , hoặc bị bụng lớn , hoặc bị nóng lạnh , tròng mắt có mủ , cho đến lần lần , dứt mạng của chúng.
Nay đây chúng con, nghe Đức Thế Tôn, nói Kinh Trường Thọ, diệt các tội chướng , bảo vệ trẻ thơ.Vâng theo những lời , Đức Thế Tôn dạy , thì quyến thuộc con , bị đói bức ngặt , chẳng dám ăn nuốt.
Phật bảo La -Sát :
-Các ngươi nên thọ , cấm giới của Ta sẽ khiến các ngươi , bỏ thân La -Sát , sanh về cõi trời , hưởng sự vui sướng.
Đức Thế Tôn bảo toàn thể đại chúng:
-Nếu có trẻ nít , bị mắc bệnh khổ , bảo mẹ đứa bé , chia sữa nhiều giọt , cho giữa khoảng trống , thí các La -Sát , và nên thanh tịnh , trì Kinh Trường Thọ Diệt Tội Đà La Ni , biên chép cúng dường , thì bệnh trừ lành.
Khi ấy , số đông các quỷ La-sát ,rất là mừng rỡ , bạch Đức Phật rằng:
-Ví được sanh thiên , quyến thuộc chúng con , trọn chẳng xâm tổn , sữa các trẻ thơ.Thà ăn hoàn sắt , trọn chẳng thể ăn máu các hài nhi.
Sau Phật diệt độ , nơi nào có thể , đọc tụng thọ trì , Kinh Trường Thọ này, nếu có kẻ ác , quấy rối Pháp sư , hoặc có ác quỷ , phá các trẻ thơ , chúng con sẽ cầm , những chày kim cang , để bạo vệ trẻ , chẳng cho ác quỷ , được dịp tiện lợi.
Bấy giờ, tất cả vua lớn các trời , và quyến thuộc mình , tất cả chúa rồng , các vua Dạ-xoa , vua A-tu-la , vua Ca-lầu-la, vua Khẩn -na -la , vua Ma-hầu-la -già , vua Bế -lệ-da , vua A-tỳ-xá-giá, vua Phú-đơn-na , cho đến vua Ca-tra Phú-đơn -na...Tất cả các vua ,mỗi vị cùng với , toàn thể quyến thuộc, lễ lạy Đức Phật , đồng lòng chắp tay , nói lên như vầy:
-Kính bạch Thế Tôn! Chúng con từ nay , bất cứ chỗ nào , có Thầy Tỳ-kheo, hay Tỳ-kheo ni, các cận sự nam , hay cận sự nữ , hễ ai thọ trì , Kinh Trường Thọ này , hoặc chì biên chép , quyến thuộc chúng con , thường sẽ bảo vệ. Các vua chúng con, xua đuổi ác quỷ , có quỷ dữ nào , khuấy rối chúng sanh, khiến mắc bệnh khổ , nếu hay thanh tịnh , viết trì Kinh này , các vua chúng con, cấm chỉ các quỷ , chẳng cho gây hại, bị khổ chết ngang.
Khi đó , có vị địa thần Kiên Lao, từ tòa đứng dậy, bạch Đức Phật rằng:
-Kính bạch Thế Tôn ! Nếu đệ tử Phật , thọ trì bổn Kinh Trường Thọ Diệt Tội, hộ các trẻ con , địa thần chúng con, thường cho chất đất, thấm nhuần nơi ấy , khiến trong thân họ , tăng thêm thọ mạng.Chúng con thường đem , các thứ vàng bạc, các thứ của báu , những loại thóc gạo, cung cấp đầy đủ , cho người có lòng tin , không để thiếu thốn , thân được an ổn , không hề rầu lo , tâm thường vui vẻ , được ruộng phước tốt , không để ác quỷ , dứt mạng căn họ. Nếu các hài nhi , mới sanh bảy ngày , địa thần chúng con , sẽ ủng hộ chúng , không để mất mạng.
Bấy giờ trong chúng ,lực sĩ Kim Cang , bạch lên Đức Phật:
-Kính bạch Thế Tôn !Đức Như Lai nói về Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Các Đồng Tử Đà La Ni đây rồi , các đại thí chủ , và quyến thuộc mình, ai cũng phát tâm , thọ trì đọc tụng , biên chép Kinh này , cung cấp vật dùng , không để thiếu thốn. Con có đuợc nghe , một đấng Thế Tôn , oai đức cao cả , nói đại thần chú , có oai lực lớn , chương cú kiết tường , nếu chúng sanh nào , nghe lọt vào tai , trăm kiếp ngàn đời , trọn chẳng đỏan mạng , tuổi thọ không lường , chẳng các bệnh khổ , dẫu có bốn ma cũng chẳng nghịch loạn , thọ mạng thêm lớn , sống lâu đến một trăm hai mươi tuổi , chẳng chết nửa chừng , chẳng bị thoái đọa.Tất cả Phật tử , khổ vì bệnh nặng , nghe đến chú này, liền khỏi các quỷ , đến đọat mạng sống.
Lực sĩ Kim Cang liền nói thần chú:
Đa địa dạ tha. chiên đạt lị. chiên đạt ra tỳ để.Chiên đạt ra ma hồng. Chiên đạt ra bạt đế. Chiên đạt ra phủ lê.Chiên đạt ra xà di.Chiên đạt ra để khế.Chiên đạt phệ mễ. chiên đột lâu. Chiên đạt ra bà ra yết.Chiên đạt ra vật đạt khế. Chiên đạt ra khư chỉ. Chiên đạt ra lô ký.Ta bà ha.
Đức Thế Tôn dạy:
-Lành thay, Lành thay! Lực sĩ Kim Cang ! nay ông có thể , nói về thần chú kiết tường , hộ các trẻ con , ông sẽ trở thành, vị đại đạo sư , của khắp chúng sanh.Văn Thù nên biết , thần chú vừa rồi được các Đức Phật   quá khứ nói ra , dựng lập bảo vệ , khéo có thể tăng thọ mạng trời người , hay trừ tất cả, tội nhơ ác kiến, hay hộ tất cả những người trì Kinh , kéo dài tuổi thọ.
 Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi , đấng Pháp vương tử rằng:
-Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , nếu có tỳ -kheo , phá hỏng giới cấm , gần Tỳ- kheo ni, hay những gái trinh,hoặc Sa-di-ni , uống rượu ăn thịt , gian dâm lẫy lừng ,bị hàng bạch y , chê bai khinh rẻ , hủy diệt pháp Phật, kinh doanh những việc , bất tịnh của đời , không lòng hổ thẹn , giống như khúc gỗ. Nên biết hạng này , là kẻ ngũ nghịch , chẳng phải đệ tử của Ta , mà là quyến thuộc của ma , là bọn lục sư.Hạng Tỳ -kheo ấy , ngay trong hiện đời , mắc báo đoản mạng , hạng Tỳ -kheo-ni , lại cũng như vậy.Nếu luôn sám hối , chẳng tái phạm lại, thọ trì Kinh này , liền được sống lâu.
Lại nữa Văn Thù ! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , nếu có Bồ -tát , phỉ báng người khác , tự khen mình giỏi , chẳng trao truyền Kinh Phương Đẳng cho người ,hạng Bồ -tát này ,là bạn của ma , chẳng phải là hạng Bồ-tát chân thật.Nếu luôn hết lòng, thọ trì Kinh này , biên chép đọc tụng , tức được Pháp thân chơn thường của Phật.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , nếu có vua chúa, giết cha hại mẹ , tru lục sáu thân, không theo phép vua , dấy binh khắp nơi , xâm chiếm nước khác , tôi trung can gián , bị giết oan uổng , dâm dục lẫy lừng , trái phép tiên vương , phá tháp đập chùa , thiêu đốt kinh tượng , mưa nắng chẳng đều...Do vua vô đạo , cõi nước đói kém , ôn dịch chết chóc , diễn ra khắp nơi. Hạng vua chúa này, hiện đời đoản mạng, chết vào địa ngục , đọa đại A-tỳ.Nếu như có thể , biên chép Kinh này , lưu thông cúng dường, chí thành sám hối , theo phép vua trước , liền được sống lâu.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , nếu có quan lớn , hay các quan chức , thân hưởng lộc vua , không lòng hổ thẹn , siểm nịnh bất trung , chuyên làm lừa dối. Do hạng"tặc thần" , nên nước chẳng yên.Dẫu đến chỗ nào , cũng chẳng thi hành , pháp luật của nước , xâm lấn trăm họ , buông ý tham tàn , giết người vô tội , chiếm tài sản người, khinh lờn Kinh điển , ngăn chướng Đại thừa....Những hạng người như trên , hiện đời đoản mạng , đọa ngục A-tỳ , không hẹn kỳ ra. Nếu như có thể , sám hối tội lỗi , thọ trì Kinh này , biên chép đọc tụng , liền được sống lâu , hưởng mãi lộc trời.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , kẻ cư sĩ nam , cư sĩ nữ nào tin theo tà giáo , thấy biết điên đảo , chẳng tin Chánh pháp ,Kinh điển Đại thừa , chúng sanh như vậy , dù có vô lượng , trăm ngàn vàng bạc , nhưng lòng tham tiếc , chỉ cầu tài lợi , chẳng hay cấp thí , cứu ngặt bất cứ kẻ nghèo khổ nào , chẳng hay biên chép , mười hai phần giáo , thọ trì đọc tụng , cầu khỏi vô thường , và khổ đường ác.Hạng người như thế , nhà cửa hư hao ,chim quái xuất hiện , rắn vào nhà nằm , chó lên mái nhà , trăm tiếng chuột kêu , các loài dã thú , tranh nhau đến ngõ , nhiều quỷ ly mị ,vọng lượng v.v..Đó gọi là quái.Do gặp quái nên, tâm bị buồn rầu , do nhân buồn rầu , chuốc lấy đoản mạng. Nếu hay thọ trì , biên chép Kinh này , lưu thông đọc tụng , ngay đó có thể , phá dẹp những thứ , quái gở như trên , được mạng sống lâu.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , tất cả những kẻ ,trai gái  lớn lên,(kẻ làm cha mẹ ) vì sự thương xót , mà bị tâm bệnh. Tại vì sao thế?
Hoặc có thanh niên , bị sung quân dịch, luật vua như thế , không sao thoát khỏi , cha mẹ nhớ nhung , đó là tâm bệnh. Hoặc gái trưởng thành gả về nhà người , nhưng bị khinh rẻ , trái đạo phu thê , cha mẹ nhớ thương ,đó là tâm bệnh. Vì tâm bệnh nên , sầu lo khổ sở , buồn rầu nhóm bệnh , hiện đời mạng ngắn. Nếu hay biên chép , thọ trì Kinh này , được mạng sống lâu. Do oai lực Kinh , hôn nhân hòa thuận, tâm bệnh tiêu trừ.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , hầu hết chúng sanh , không tâm từ bi , sát sanh hại mạng , ăn mười thứ thịt , thân của mọi loài. Văn Thù nên biết , đó không khác gì , giết cha giết mẹ , ăn thịt bà con , hoặc vì giết mạng , mà lại phá thai , làm việc ấy nên , hiện đời đoản mạng. Giả sử những lúc , vợ chồng chăn gối , bị La-sát dữ , ăn nuốt bào thai , khiến không con cái. Nếu hay biên chép , thọ trì Kinh này , liền khỏi khổ ấy.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , hầu hết chúng sanh, chẳng biết kiếp trước , tạm được làm người , cho là sung sướng , bèn phỉ báng nhau , hoặc cậy quyền hào , đủ thứ ác tâm , xem nhẹ mạng người , chẳng tin Kinh điển , ngạo mạn Đại thừa.Người như thế đó , hiện đời đoản mạng.Nếu hay dốc lòng , tha thiết sám hối ,điều phục tâm mình , biên chép Kinh này , thọ trì đọc tụng , do sức thiện căn , được mạng sống lâu.Giả sử có bệnh , cũng chẳng chết ngang.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , có nhiều chúng sanh, hoặc vâng lệnh vua , hoặc cha mẹ dạy, mà ở nuớc khác , hoặc nơi đường hiểm , để lo buôn bán , tìm kiếm của tiền , vì tài lợi mà , ngã mạn cống cao , đánh cờ đánh bạc , gần gũi điếm đàng , giao thiệp bạn ác , chẳng tuân lệnh vua , lời cha mẹ dạy , uống rượu ham dâm , táng thân mất mạng.Dẫu được tiền của , nhưng bị rượu mê, chẳng biết đường sá , thông nghẽn thế nào , sau phải bị lũ giặc ác cướp của , do đó hại mạng.Nếu hay biên chép , thọ trì Kinh này , phát thệ nguyện rộng , thì đến nơi nào , giặc ác cũng lui , sanh tâm vui mừng , những thú độc dữ , chẳng thể nhiễu hại , thân tâm an ổn , được nhiều hàng quý, do lực của Kinh , được mạng sống lâu.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , hầu hế chúng sanh, vì nghiệp ác nên chết vào địa ngục, từ địa ngục ra , chịu thân súc sanh, dẫu được làm người , sáu căn chẳng đủ , mù điếc , câm, ngọng ,lùn xấu lưng gù , chịu thân người nữ , chẳng biết chữ Kinh.Nếu là thân nam, nhưng vì nghiệp ác , cho nên ngu si , căn tánh chậm lụt , chẳng thể chuyên đọc , Kinh Trường Thọ này, lòng sanh buồn rầu.Bởi buồn rầu nên gọi đó là tâm bệnh, do tâm bệnh nên , hiện đời mạng ngắn.Nếu có thể nhờ , bậc thiện tri thức, biên chép Kinh này , tự đem Kinh về , từ trước đến sau, một lòng tôn thờ , nhờ chí thành nên công đức vô lượng, nghiệp ác như trước, chẳng còn chịu lại , người này hiện đời , được mạng sống lâu.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , nếu có chúng sanh, sau khi chết mất, từ một ngày đến bốn mươi chín ngày nếu vì người mất, mà gây dựng phước , công đức bảy phần , thì người mất chỉ hưởng được một phần.Nếu có thể khi người kia còn sống , trong bảy tuần nhựt, đình chỉ việc nhà , biên chép Kinh này , hoa hương cúng dường , thỉnh Phật , hoặc tăng , sắm sanh trai phạn, được những công đức,như các sông Hằng , người ấy hiện đời , được dài thọ mạng , lìa hẳn nỗi khổ , trong ba đường ác.Nếu đã chết rồi, thì nhờ nơi phước , của cải chính thân người ấy gầy dựng , mà được bảy phần.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , rất nhiều chúng sanh, bất hiếu ngũ nghịch , không lòng nhân từ , đối với cha mẹ , không tình âu yếm , chỉ thờ bà con.Bấy giờ trên không , bốn vị Thiên vương , quanh khắp bốn châu , nhiều thứ âm nhạc , đem theo quyến thuộc , vào ba tháng chay, đến cõi Diêm phù, nếu có chúng sanh, bị nganh các bệnh , Thiên vương đi đường , vì trừ ác quỷ , khiến bệnh được lành.Song những con người , bất hiếu ngỗ nghịch , ganh tỵ tạo ác ,Quỷ vương hành bệnh , liền lấy hơi độc, hà hơi cho bệnh khiến bị các thứ, ôn dịch trầm trọng , hoặc nóng hoặc lạnh , sốt rét hằng ngày , bị độc tà ma , hoặc bị phong cùi.Nếu như có thể , một ngày trong năm , đốt hương rải hoa, thanh tịnh thân tâm ,biên chép Kinh này , cho đến bảy ngày , thỉnh Phật ,mời Tăng, trai tịnh đọc tụng , nhờ căn lành này, trọn không bệnh dịch , không bị tật dịch, nên được trường thọ.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , chúng sanh phước mỏng , bảy mặt trời hiện , giả sử không có bảy mặt trời hiện ra , thì cũng có những vua chúa vô đạo , khiến trời nắng hạn ,bao nhiêu cỏ thuốc, bụi rậm rừng già , trăm giống lúa má , mía nho hoa quả , từ đất có ra, đều bị khô chết.Nếu quốc vương nào , hay các chúng sanh, có thể thọ trì , đọc tụng Kinh này, thì các Long vương Nan-đà v.v..thương xót chúng sanh, từ nước biển lớn , xối xuống mưa ngọt , tất cả rừng già , trăm giống lúa mạ , cây cối thảo mộc , đều được tươi tốt , chúng sanh, nhờ nơi oai lực Kinh này , được dài thọ mạng.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , hầu hết chúng sanh, đong luờng dối trá , được của vô nghĩa , do tội nghiệp đó , chết vào địa ngục , từ địa ngục ra, chịu thân súc sanh, như loài trâu, lừa, voi, ngựa, heo, chó, dê, gà ,chim chóc , muỗi , ruồi , rận , kiến....Nếu có Bồ-tát , đem lòng từ bi, đối với cầm thú, ruồi kiếnv.v..chuyên đọc Kinh này , qua tai của chúng , do oai lực Kinh , tùy loại giải thoát, những súc sanh đó , bỏ thân kia rồi , được vui sanh thiên.Nếu Bồ-tát nào, không lòng từ bi , chẳng thể diễn nói, về Kinh điển này , người ấy chẳng phải , đệ tử của Phật, là bạn của ma.
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , vào thời trược ác , hầu hết chúng sanh , lòng dạ khinh mạn, chẳng tin Kinh điển , chê bai Phật pháp , họ không lòng nghe.Do tội nghiệp đó , hiện đời đoản mạng , đọa các địa ngục.Nếu những chỗ nào , giảng nói Kinh này , những chúng sanh nào , có thể đến nghe, hoặc khuyên người khác , chia chỗ cho ngồi, người ấy chính là , rường cột của Phật, được vui trường thọ , chẳng qua đường ác. Vị Bồ tát muốn chuyển đọc Kinh này , thì nên thanh tịnh , thiết lập đàn tràng , tùy thất lớn nhỏ , đều được tất cả.  
Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi , tất cả người nữ , thân mang thai nghén , mà giết sanh mạng, ăn các trừng chim , vì không lòng từ , nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi , đến khi sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất mạng, hoặc là oan gia, sanh đến báo thù.Hạng người nữ nọ, nếu phát nguyện rộng , biên chép Kinh này ,liền khiến dễ sanh, không các tai chướng , mẹ con an vui.Muốn cầu con trai,muốn cầu con gái,tùy nguyện được sanh.

 Bấy giờ , Đức Thế Tôn bảo đại Bồ -tát Văn Thù Sư Lợi :
-Khi Ta nói Kinh Trường Thọ Diệt Tội , mười hai nhân duyên , Phật tánh thường trụ , mà các Đức Phật quá khứ chung nói , nếu có chúng sanh ,thọ trì đọc tụng , được nhiều phước lợi, hết tuổi của họ , sẽ đầy một trăm hai mươi , khi bỏ thân này , chẳng bị khổ vì , phong đao xẻ thân. Do vì Phật tánh , được thân thường hằng , kim cang bất hoại , lóng trong thanh tịnh , của các Đức Phật ,niệm vững chắc, thường có Bồ -tát , là Quan Thế Âm , và Đại Thế Chí , nương mây năm sắc , voi trắng sáu ngà , cầm đài hoa sen , đón người niêm Phật, sanh về cõi nước , của Phật A Súc , tự nhiên vui sướng , chẳng qua tám nạn.
Văn Thù nên biết , chúng sanh ngu si , chẳng biết chẳng hay, thọ mạng ngắn ngủi , như lửa nháng đá , như bọt trên nước , như ánh điện chớp.Sao lại trong ấy , chẳng kinh chẳng sợ?Sao lại trong ấy , sanh lòng ganh tỵ , để rồi trôi dạt , trong biển sanh tử? Chỉ có chư Phật , các vị Bồ -tát , mới đến bờ kia , chúng sanh phàm phu , quyết sẽ trầm luân.Quỷ vô thường đến , bất cứ lúc nào , dầu có vô lượng , vô biên vàng bạc, tiền tài châu báu , muốn đem chuộc mạng , không thể nào được. Chúng sanh cần phải , quán xét thân mình, rồi nghĩ như vầy :
Thân này cũng như , bốn con rắn độc , thường bị vô lượng , vi trùng rúc rỉa. Thân này hôi thúi , bị trói buộc trong , lao ngục tham dục.Thân này đáng ghét , dường như chó chết.Thân này chẳng sạch , chín lỗ thường chảy.Thân này như thành ,La - sát trong đó.Thân này chẳng bền, sẽ bị diều quạ ,chó đói ăn nuốt. Hãy bỏ thân nhơ, cầu tâm Bồ- đề.
Nên quán thân này , lúc bỏ mạng sống , mồ hôi toát ra , hai tay trống rỗng , đau đớn khó nhẫn.Lúc mạng căn dứt , một ngày , hai ngày ,cho đến năm ngày , sình chướng bầm tím ,máu mủ chảy ra , cha mẹ vợ con , chẳng ưa nhìn thấy.Đến khi xương thân , rã ra trên đất , thì lóng đốt, rơi rớt bừa bãi , xương tay, xương đùi , xương sườn , xương sống, xương đầu , xương sọ , mỗi cái mỗi nơi , da thịt ruột rà , gan, thận , tim, phổi ,bị dòi rúc rỉa...Sao lại trong ấy, chấp càng có ngã?Bấy giờ , tất cả vàng bạc, ngọc ngà , tiền của , kho đụn , trong lúc sanh tiền, đâu còn quan hệ gì với ta nữa?
Nếu chúng sanh nào, muốn khỏi khổ ấy, thì chớ nên tiếc , nước thành vợ con , đầu mắt tủy não ,biên chép Kinh này , thọ trì đọc tụng , Mười hai nhân duyên , là tạng bí yếu, của các Đức Phật , lưu thông cúng dường , thì trong mỗi niệm , sẽ thành tựu tâm Vô thượng Bồ-đề , không một điều gì , có thể phá hoại , trọn chẳng chết non , vì nạn hoạnh tử.
Khi Đức Thế Tôn , ở giữa đại chúng ,nói về giáo pháp " Mười hai nhân duyên , Phật tánh thường trụ " thì cả đại hội , các vị Tỳ-kheo , và Tỳ- kheo -ni , nam nữ cư sĩ, tám bộ trời rồng , hạng nhân phi nhân, vua Ba-tư-nặc , cùng các quyến thuộc, vô số đại chúng , đều giác ngộ tâm Vô thượng Bồ -đề, chứng Vô sanh nhẫn , tất cả đều khen , là chưa từng có , một lòng đảnh lễ , hoan hỷ thực hành.
ĐỨC PHẬT NÓI KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ - LA - NI


                                               HẾT

<< KINH TRƯỜNG THỌ II |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 307

Return to top